Świadczenie wychowawcze 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 MOŻNA SKŁADAĆ:

• za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; udostępnionego przez ZUS; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 1 LUTEGO 2021 R.
• osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – OD 1 KWIETNIA 2021 R.

Program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Prawo do świadczenia 500+ w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Terminy wypłaty środków w programie 500 plus:

• Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2021 r. oznacza wypłatę do 30 czerwca 2021 r.
• Złożenie wniosku od 1 do 31 maja 2021 r. oznacza wypłatę do 31 lipca 2021 r.
• Złożenie wniosku od 1 do 30 czerwca 2021 r. oznacza wypłatę do 31 sierpnia 2021 r.
• Złożenie wniosku od 1 do 31 lipca 2021 r. oznacza wypłatę do 30 września 2021 r.
• Złożenie wniosku od 1 do 31 sierpnia 2021 r. oznacza wypłatę do 31 października 2021 r.
Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem 75-713-22-75, można pobierać w siedzibie GOPS.

Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE,  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:
•    ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2020 r. trwającym do 31 października 2021 r.
•    FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2020 r. trwającym do 30 września 2021 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać za pomocą systemów teleinformatycznych - od 1 lipca 2020 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 113 – od 1 sierpnia 2020 r.                   
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:
- kopię umowy bądź umów o pracę- w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku,
- świadectwa pracy oraz PIT 11 – w przypadku, gdy w 2019 r. członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
- zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu- w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2020 r.,
- PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2019 r., a obecnie jest zamknięta,
- kopię nakazów płatniczych za 2019 rok- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego),
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2019 r.- w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód.
- zaświadczenie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2019 roku, w przypadku składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do w/w świadczeń.

                                                                                                                                                                                           
Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ:
za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 1 LIPCA 2020 R.
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – OD 1 SIERPNIA 2020 R.
Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 
Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia.
Ostateczny termin składania wniosków – 30 LISTOPAD 2020 R.
Szczegółowe informacje oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można uzyskać w siedzibie GOPS pokój 113.

więcej


Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim przypomina, iż w bieżącym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.
Na podstawie wniosku złożonego po 30 czerwca 2019 r. świadczenie przyznane zostało do 31 maja 2021 r.

Wnioski na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać za pomocą systemów teleinformatycznych od 1 lutego 2021 r. lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – od 1 kwietnia 2021 r.
Jednocześnie informujemy, iż na bieżąco przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na rzecz dzieci, które dotychczas nie były objęte programem (np. nowonarodzone).

Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:
•    ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2019 r. trwającym do 31 października 2020 r.
•    FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2019 r. trwającym do 30 września 2020 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać za pomocą systemów teleinformatycznych - od 1 lipca 2019 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 113 – od 1 sierpnia 2019 r.                  
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:
- kopię umowy bądź umów o pracę- w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2018 r. do dnia złożenia wniosku,
- świadectwa pracy oraz PIT 11 – w przypadku, gdy w 2018 r. członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
- zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu- w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2019 r.,
- PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2018 r., a obecnie jest zamknięta,
- kopię nakazów płatniczych za 2018 rok- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego),
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2018 r.- w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód.
- zaświadczenie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2018 roku, w przypadku składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do w/w świadczeń.

Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:
WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021 MOŻNA SKŁADAĆ:
•    za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; udostępnionego przez ZUS; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 1 LIPCA 2019 R.
•    osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – OD 1 SIERPNIA 2019 R.

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać w siedzibie GOPS pokój 113.

Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita

Dobry Start - 300 dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ:
za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 1 LIPCA 2019 R.
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – OD 1 SIERPNIA 2019 R.
Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia.
Ostateczny termin składania wniosków – 30 LISTOPAD 2019 R.
Szczegółowe informacje oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można uzyskać w siedzibie GOPS pokój 113.
Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita

Przyznanie Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje, iż od dnia 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się również  rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
 
Formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 113) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej, pod adresem www

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75-7132-254 wewnętrzny 134.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

a3a
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:
•    ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2018 r. trwającym do 31 października 2019 r.
•    FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2018 r. trwającym do 30 września 2019 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać za pomocą systemów teleinformatycznych - od 1 lipca 2018 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 113 – od 1 sierpnia 2018 r.                   
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:
- kopię umowy bądź umów o pracę- w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2017 r. do dnia złożenia wniosku,
- świadectwa pracy oraz PIT 11 – w przypadku, gdy w 2017 r. członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
- zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu- w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2018 r.,
- PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2017 r., a obecnie jest zamknięta,
- kopię nakazów płatniczych za 2017 rok- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego),
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2017 r.- w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód.
- zaświadczenie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2017 roku, w przypadku składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do w/w świadczeń.

 

Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

500

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:
WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 MOŻNA SKŁADAĆ:
za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; udostępnionego przez ZUS; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 1 LIPCA 2018 R.
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – OD 1 SIERPNIA 2018 R.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI (DO 18 ROKU ŻYCIA) Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM DOCHODOWEGO
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1200 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:
- ksero umowy bądź umów o pracę – w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2017 roku do dnia złożenia wniosku,
- świadectwa pracy oraz PIT 11 - w przypadku, gdy w 2017 roku członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
- zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu - w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2018 r.
- PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2017 roku, a obecnie jest zamknięta
- kopię nakazów płatniczych za 2017 rok - gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego)
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2017 r. – w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód
Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO (DO 18 ROKU ŻYCIA) BEZ KRYTERIUM DOCHODOWEGO – należy złożyć jedynie wniosek.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać w siedzibie GOPS pokój 113.
Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ:

300

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:
WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START MOŻNA SKŁADAĆ:
za pomocą systemów teleinformatycznych: utworzonego przez ministra ds. rodziny; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - OD 1 LIPCA 2018 R.
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – OD 1 SIERPNIA 2018 R.
Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Świadczenie NIE PRZYSŁUGUJE na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia.
Ostateczny termin składania wniosków – 30 LISTOPAD 2018 R.
Szczegółowe informacje oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można uzyskać w siedzibie GOPS pokój 113.
Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:
•    ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2018 r. trwającym do 31 października 2019 r.
•    FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2018 r. trwającym do 30 września 2019 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać za pomocą systemów teleinformatycznych - od 1 lipca 2018 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 113 – od 1 sierpnia 2018 r.                   
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:
- kopię umowy bądź umów o pracę- w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2017 r. do dnia złożenia wniosku,
- świadectwa pracy oraz PIT 11 – w przypadku, gdy w 2017 r. członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
- zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu- w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2018 r.,
- PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2017 r., a obecnie jest zamknięta,
- kopię nakazów płatniczych za 2017 rok- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego),
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2017 r.- w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód.
- zaświadczenie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2017 roku, w przypadku składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do w/w świadczeń.

Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita

Nabór pracownika na stanowisko - Asysten Rodzinny

więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim poszukuje pracownika na stanowisko: pracownik socjalny

czytaj więcej

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

  • ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2017 r. trwającym do 31 października 2018r.
  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2017 r. trwającym do 30 września 2018r.

Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 11 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2017/2018.
(zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od 1 września br.)
W przypadku studentów uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 16 października br.

Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przyjmowane będą w pok. nr 113

w poniedziałek od godz. 7.30 - do godz. 17.00
natomiast
od wtorku do piątku do godz. 13.00

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:
WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA 2017 ROKU
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI (DO 18 ROKU ŻYCIA) Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM DOCHODOWEGO
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1200 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Nowy okres zaiłkowy 2015-2016

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

• ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2015 r. trwającym do 31 października 2016 r.

• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2015 r. trwającym do 30 września 2016 r.

W związku z powyższym wnioski należy pobierać w pokoju nr 119. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok podatkowy 2014,  zaświadczenie z ZUS  o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014 r. oraz resztę wymaganych dokumentów.

Przypominamy również o dostarczeniu w terminie do dnia 10 września br. zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016.
(zaświadczenia ze szkół należy pobierać dopiero od miesiąca września br.)

W przypadku studentów uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole wyższej w terminie do dnia 12 października br.

KIEROWNIK GOPS
(-) ALICJA KARMELITA

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  JEŻOWIE SUDECKIM
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
 
1. Nazwa i adres jednostki : Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 63 , 58-521 Jeżów Sudecki
2. Liczba miejsc: 1
3. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie , miesięcznie   40 godzin, w zależności od potrzeb rodzin,
 także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy .
w okresie  od  1 lipca  do 31  grudnia 2015r.

Czytaj więcej: Nabór na stanowisko Asystent Rodziny