ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

ŚWIADCZENIA RODZINNE,  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:
•    ŚWIADCZENIA RODZINNE - od 1 listopada 2020 r. trwającym do 31 października 2021 r.
•    FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2020 r. trwającym do 30 września 2021 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać za pomocą systemów teleinformatycznych - od 1 lipca 2020 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 113 – od 1 sierpnia 2020 r.                   
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:
- kopię umowy bądź umów o pracę- w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku,
- świadectwa pracy oraz PIT 11 – w przypadku, gdy w 2019 r. członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
- zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu- w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2020 r.,
- PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2019 r., a obecnie jest zamknięta,
- kopię nakazów płatniczych za 2019 rok- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego),
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2019 r.- w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód.
- zaświadczenie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2019 roku, w przypadku składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do w/w świadczeń.

                                                                                                                                                                                           
Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita