O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje, że realizowana jest KARTA DUŻEJ RODZINY.
Karta kierowana jest do rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia
- w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole
lub szkole wyższej
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku niepełnosprawnych dzieci w umiarkowanym
lub znacznym stopniu
Do wniosku należy dołączyć:
-  ksero dowodu osoby wnioskującej
-  ksero skróconych aktów urodzenia dzieci
- zaświadczenie potwierdzające kontynuację nauki dla dzieci powyżej 18 r.ż. i orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności

Wypełnione Karty przyjmowane są  w pok. Nr 118 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.