Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  JEŻOWIE SUDECKIM
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY
 
1. Nazwa i adres jednostki : Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Długa 63 , 58-521 Jeżów Sudecki
2. Liczba miejsc: 1
3. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie , miesięcznie   40 godzin, w zależności od potrzeb rodzin,
 także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy .
w okresie  od  1 lipca  do 31  grudnia 2015r.


4. Wymagania:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.
3. Nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,
4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
5. Nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
7. Posiada umiejętność podejmowania decyzji,
8. Ma poczucie odpowiedzialności,
9. Jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku. 
5. Wymagania dodatkowe:
• Wysoka kultura osobista,
• Znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
• Umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
• Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
• Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
• Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
• Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
• Kreatywność, odporność na stres,
• Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.
6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1.Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami  rodziny i w konsultacji                         
        z pracownikiem socjalnym;
 2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany           
      z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy   zastępczej;
 3.Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności   
     prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6 Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10.Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie      
      prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11.Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12.Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci              
       i rodzin,
 13.Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 16.Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17.Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18.Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami  
       pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się    w działaniach na rzecz dziecka
      i rodziny;
  19.Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi z podmiotami, których pomoc 
        przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.
7. Wymagane dokumenty:
• Aktualne CV,
• List motywacyjny,
• Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń                     o ukończonych kursach i szkoleniach,
• Kserokopię dowodu osobistego,
• Oświadczenie o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
• Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z  ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze. zm.).”
• Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług jako –asystent rodziny w GOPS Jeżów Sudecki, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze . zm.).”
• Oświadczenie o stanie zdrowia o treści: „Oświadczam, iż znajduję się w stanie zdrowia  pozwalającym mi na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny”,
• Oświadczenie nt władzy rodzicielskiej o treści: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona”. 
8. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim , ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki , z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Asystent Rodziny, w terminie do dnia  26 czerwca 2015 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka). 
Aplikacje, które wpłyną do Gminneo Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko      z wybranymi kandydatami.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jeżowie Sudeckim  (gops.jezowsudecki.pl) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dokumenty aplikacyjne można odbierać w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury ekrutacyjnej tj. do 13 lipca 2015 r. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


                                                                                                                  Alicja Karmelita
                                                                                                       Kierownik GOPS Jeżów Sudecki