ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje:
WNIOSKI NA OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 SIERPNIA 2017 ROKU
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI (DO 18 ROKU ŻYCIA) Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIUM DOCHODOWEGO
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1200 zł.
Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:

- ksero umowy bądź umów o pracę – w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2016 roku do dnia złożenia wniosku,
- świadectwa pracy oraz PIT 11 - w przypadku, gdy w 2016 roku członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
- zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu - w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2017 r.
- PIT 36 lub 28 - w przypadku gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2016 roku, a obecnie jest zamknięta
- kopię nakazów płatniczych za 2016 rok - gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego)
- zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2016 r.  – w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- uzyskiwania dochodów z ZUS od 2016 roku do dnia złożenia wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub decyzje potwierdzające uzyskiwanie tych dochodów (od kiedy do kiedy świadczenie przysługuje); w przypadku utraty tych świadczeń na dzień złożenia wniosku należy dołączyć kopię PIT oraz zaświadczenie bądź kopię decyzji potwierdzających utratę.
- prawomocny wyrok sądowy orzekającego o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód
Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO (DO 18 ROKU ŻYCIA) BEZ KRYTERIUM DOCHODOWEGO – należy złożyć jedynie wniosek.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać w siedzibie GOPS pokój 113.
Kierownik GOPS
(…) Alicja Karmelita