ue2011a

Warsztaty rozwoju osobistego

W ramach realizacji kolejnej edycji projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” jego odbiorcy mają szansę bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach rozwoju osobistego.
Warsztaty są doskonałą okazją na zmianę perspektywy widzenia własnej osoby, zwiększenie potencjału do tworzenia zdrowych relacji interpersonalnych i polepszenia własnego funkcjonowania w społeczeństwie. Celem zajęć jest również rozwijanie świadomości własnych wad i zalet, budowanie poczucia własnej wartości, a także uświadomienie roli samoakceptacji w życiu człowieka.
 Dzięki indywidualnym i grupowym spotkaniom uczestnicy projektu mają szansę na zdobycie nowych kompetencji poprzez naukę formułowania dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacyjnym tj. list motywacyjny, CV przy ubieganiu się o pracę.
Udział w warsztatach z zakresu rozwoju osobistego jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez Unię Europejską.

Kurs prawa jazdy kat. B

W ramach realizacji projektu „Nowa Szansa w gminie Jeżów Sudecki” cztery bezrobotne Panie zdecydowały się na podjęcie kursu prawa jazdy, dzięki któremu mają szansę uzyskać uprawnienia do kierowania autem osobowym. 
Kurs prawa jazdy kat. B obejmuje 30 godzin nauki teorii oraz 30 godzin jazdy samochodami. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kurs prawa jazdy oferowany jest bezpłatnie Uczestniczkom projektu.
Posiadanie prawa jazdy zdecydowanie zwiększa szansę na sprawniejsze poruszanie się na wymagającym  rynku pracy, dlatego też naszym Paniom życzymy pozytywnych wyników na egzaminie państwowym!

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: 
Terapia    psychospołeczna    -    indywidualna
Termin realizacji zamówienia :  lipiec    -  grudzień   2014 r.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Inne istotne warunki zamówienia:   Terapia psychospołeczna  - indywidualna dla  6  osób  w  wymiarze po 12  godzin na osobę.
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  -„Terapia psychospołeczna”.
Ofertę    złożyć    można    osobiście    u    zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną    na     adres      gopsjezow@wp. pl      lub faksem -  nr 75 7132254 w terminie do  26 czerwca 2014   r. do godz. 15.30.

                                                                                                                                                                                                    
Kierownik GOPS
(-)  Alicja Karmelita

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

WARSZTATY OSOBISTEGO ROZWOJU  

 

Termin realizacji zamówienia :  lipiec    -  sierpień   2014 r.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Inne istotne warunki zamówienia: Grupowy  trening  kompetencji  i umiejętności    osobistych  dla  6 osobowej grupy ( 32 godziny) w siedzibie zamawiającego oraz trening kompetencji i umiejętności społecznych służących readaptacji społecznej i zawodowej wraz z diagnozą zasobów dla 6  osób indywidualnie , po 2 godziny  z każdą osobą.
Dopuszcza się przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa w siedzibie wykonawcy usługi . Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy.

Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  -„Warsztaty Osobistego Rozwoju”.
Ofertę    złożyć    można    osobiście    u    zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną  na  adres  gopsjezow@wp. pl  lub faksem -  nr 75 7132254 w terminie do  26 czerwca 2014   r. do godz. 15.30.

                                                                                                                                                                                                    
Kierownik GOPS
(-)  Alicja Karmelita

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości, że na  
zapytanie ofertowe  z dnia 23 maja  2014 r. dot. usługi – Kurs prawa jazdy kat.B dla czterech osób
odpowiedziało trzech oferentów. Spośród   ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej tj. ofertę złożoną przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „RYŚ”  58-560 Jelenia Góra Wojcieszyce 54.

 

Kierownik GOPS
(-)    Alicja  Karmelita

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt    8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr2013, poz.907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

Przeprowadzenie kursu  „Operator koparko-ładowarki”  
Termin realizacji zamówienia :      lipiec – październik     2014
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert
Inne istotne warunki zamówienia – kurs „Operator koparko-ładowarki”  dla  jednej osoby , w siedzibie Wykonawcy Usługi, wydanie certyfikatu ukończenia kursu. Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy .
Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Operator koparko-ładowarki” .
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim  58-521 Jeżów Sudecki ul. Długa 63 ,     pocztą    elektroniczną na    adres   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub    faksem    pod    nr    75 7132254  w terminie do dnia   6 czerwca 2014   r. do godz. 15.30. 
   
Kierownik GOPS
(-)  Alicja Karmelita

Zapytanie ofertowe

W związku z art.4 pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:
Kurs prawa jazdy kat.B dla  czterech osób

Termin realizacji zamówienia :  czerwiec   -   grudzień     2014
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
Inne istotne warunki zamówienia – zamówienie obejmuje kurs prawa jazdy kat. B  ( część teoretyczna i praktyczna)  dla czterech osób . Wykonawca Usługi musi okazać się wpisem do rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez właściwy dla siedziby Wykonawcy Usługi Wojewódzki Urząd Pracy.

Sposób przygotowania oferty :
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe  - Kurs prawa jazdy kat.B ”.
Ofertę    złożyć    można    osobiście    u    zamawiającego , pok. Nr 119, pocztą, pocztą elektroniczną    na     adres   gopsjezow@wp. pl      lub faksem -  nr 75 7132254 w terminie do   6 czerwca 2014   r. do godz. 15.30.

                                                                                                                                                                                                   
Kierownik GOPS
(-)  Alicja Karmelita