ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim informuje o zbliżającym się nowym okresie zasiłkowym rozpoczynającym się:

  • ZASIŁEK RODZINNY - od 1 listopada 2021 r. trwającym do 31 października 2022 r.
  • FUNDUSZ ALIMENTACYJNY- od 1 października 2021 r. trwającym do 30 września 2022 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można składać za pomocą systemów teleinformatycznych - od 1 lipca 2021 r., natomiast osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem 75-713-22-75 – od 1 sierpnia 2021 r.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Odpowiednio do sytuacji, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie bądź utratę dochodów wszystkich członków rodziny tj.:

  • kopię umowy bądź umów o pracę- w przypadku podjęcia pracy po 01.01.2020 r. do dnia złożenia wniosku,
  • świadectwa pracy oraz PIT 11 – w przypadku, gdy w 2020 r. członek rodziny pracował, a obecnie nie pracuje u danego pracodawcy,
  • zaświadczenie o dochodach za kolejny miesiąc od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie tego dochodu- w przypadku uzyskania nowego dochodu w 2021 r.,
  • PIT 36 lub 28 - w przypadku, gdy działalność gospodarcza była prowadzona w 2020 r., a obecnie jest zamknięta,
  • kopię nakazów płatniczych za 2020 rok- gdy członek rodziny posiada gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego),
  • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego za 2020 r.- w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • prawomocny wyrok sądowy orzekający o wysokości zasądzonych alimentów, prawomocny wyrok sądowy orzekający rozwód.
  • zaświadczenie komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2020 roku, w przypadku składania wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia, o które będzie prosił pracownik GOPS przyjmujący wniosek celem prawidłowego ustalenia prawa do w/w świadczeń.

Kierownik GOPS
(-) Alicja Karmelita