GRANTY PPGR - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM

Szanowni Państwo!
Zgodnie z założeniami programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego (laptop, komputer stacjonarny lub tablet) dla dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Jeżów Sudecki i uczęszczających do szkoły podstawowej lub średniej, których krewnymi w linii prostej, (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), byli pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które składają:

 • rodzice uczniów szkół podstawowych;
 • uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność lub rodzic ucznia niepełnoletniego.
  W oświadczeniu należy wpisać:
 • nazwę oraz adres szkoły, do której uczęszcza uczeń;
 • dane osoby będącej w przeszłości pracownikiem PGR oraz jej miejsce pracy.
  Oświadczenia oraz załącznik dotyczący specyfikacji sprzętu komputerowego do wyboru są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim e oraz do pobrania w linkach umieszczonych poniżej.
  Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
  Wzór oświadczenia osoby składającej wniosek we własnym imieniu (uczeń pełnoletni)
  Wskazanie sprzętu
  W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, wskazane jest dołączyć je do oświadczenia .

WAZNE:

 1. Sprzęt komputerowy przekazywany będzie przez gminę uczniom na własność.
 2. Warunkiem zakwalifikowania ucznia do programu jest fakt nieotrzymania w roku 2020 i 2021 na własność lub w drodze użyczenia, komputera stacjonarnego lub przenośnego, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 3. Przyjmowanie oświadczeń odbędzie się w dniach 2-3 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy ośrodka. Dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oświadczeń nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia w ramach programu.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 75 7132 254 wew.122 lub bezpośrednio na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Programu

załączniki : wskazanie sprzętu , załącznik nr 7 , załącznik nr 8