Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020r. poz. 111 oraz z 2021r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270), nie przekracza kwoty:

• w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
• w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W gospodarstwie wieloosobowym przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek.

Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

• gospodarstwo jednoosobowe – 400/ 500 zł*
• gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/ 750 zł*
• gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/ 1 062,50 zł*
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/ 1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim, ul. Długa 63 w pok. nr 113, tel 757132254 wew 122
Wnioski o dodatek osłonowy złożone do 31 stycznia 2022 r. - wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca 2022r. i do 2 grudnia 2022r..
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia 2022r., nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.
Wymagane dokumenty można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski elektronicznie, np. za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

UWAGA! Niezbędny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

dokumenty do pobrania

Wzór wniosku o dodatek osłonowy - pobierz